Regulamin Wyspy Wieloryba

 

1.     Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez „Wyspę Wieloryba” (Organizator) mieszczącą się w centrum handlowym King Cross Marcelin w Poznaniu.

2.     Definicje terminów użytych w Regulaminie:

a.     Organizator – Spółka King Cross Shopping Warsaw Sp. z o.o.;

b.     Wyspa Wieloryba – Sala zabaw znajdująca się na terenie CH King Cross Marcelin (ul. Bukowska 156, 60-198 Poznań), w której prowadzona jest opieka godzinowa oraz wydzielone są salki do organizowania zajęć warsztatowych, a także imprez dla dzieci.

c.     Sala zabaw – miejsce prowadzenia kreatywnej opieki godzinowej w formie animacji i zabawy dowolnej;

d.     Usługi – zajęcia, warsztaty, opieka na dziećmi oraz inne usługi świadczone przez Organizatora, które mogą zostać przedstawione w odrębnej ofercie;

e.     Uczestnik (Dziecko) – osoba biorąca udział w zajęciach, warsztatach lub korzystająca z innych usług określonych w ofercie Organizatora;

f.      Klient – osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług określonych w ofercie Organizatora w imieniu własnym lub na rzecz innego Uczestnika;

g.     Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka lub osobą zobowiązaną czasowo do opieki nad dzieckiem.

3.     Organizator na Wyspie Wieloryba świadczy następujące usługi:

a)     Opieki godzinowej dla dzieci – Organizator udostępnia urządzenia oraz zabawki, z których Uczestnik może korzystać pod opieką animatorów i personelu Wyspy Wieloryba;

b)     Organizacja zajęć dla dzieci (warsztatów) – Organizator oferuje zajęcia edukacyjne, adaptacyjne, zajęcia ogólnorozwojowe, artystyczne, językowe oraz inne zajęcia określone szczegółowo w odrębnej ofercie.

c)     Organizacja imprez urodzinowych dla dzieci i innych imprez zamkniętych na życzenie Klienta.

d)     Organizacja Klubu Rodzica – Organizator oferuje warsztaty psychologiczne, m. in. warsztaty noszenia w chustach, kursy pierwszej pomocy oraz inne zajęcia i wykłady dla rodziców/opiekunów. Porady specjalistów m.in. psychologa, pedagoga, logopedy.

e)     Organizacja imprez okolicznościowych i przedstawień teatralnych.

f)      Organizacja innych przedsięwzięć na życzenie Klientów na zasadach określonych w indywidualnej ofercie.

4.     Sala zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 3 do 13 lat.

5.     Dziecko poniżej 3 roku życia może wejść na salę zabaw razem z Opiekunem.

6.     Konstrukcja z basenem z kulkami (labirynt) przeznaczona jest dla dzieci od lat 3.

7.     Sala zabaw jest płatna, koszt zabawy określony jest w cenniku.

8.     Korzystanie z Usług może odbywać się na podstawie:

a)     Jednorazowego biletu wstępu na zajęcia, warsztaty lub inną usługę o charakterze jednorazowym z oferty Organizatora w wybranym przez Klienta dostępnym terminie według cennika;

b)     Karnetu – w przypadku zajęć, warsztatów oraz innych usług świadczonych przez określony czas za cenę określoną w cenniku.

9.     Wchodząc na salę zabaw należy wykupić bilet (potwierdzeniem uprawnienia do przebywania na sali zabaw jest wydana karta magnetyczna – dla Opiekuna, bransoletka – dla Dziecka). Czas przebywania w sali zabaw kontroluje system elektroniczny. Przy wyjściu system obliczy czas przebywania na sali zabaw i naliczy opłatę zgodnie z cennikiem.

10.   Pozostawiając Dziecko na sali zabaw Opiekun zobowiązany jest do podania aktualnych danych kontaktowych, adresowych oraz identyfikacyjnych, które zostaną wprowadzone przez personel do rejestru Dzieci przebywających na terenie Wyspy Wieloryba.

11.    Opiekun zobowiązany jest do nieopuszczania budynku centrum handlowego King Cross Marcelin, podczas gdy dziecko jest na terenie sali zabaw.

12.   Czas pobytu Dziecka nie może przekroczyć 180 minut. W przypadku nie odebrania Dziecka oraz braku możliwości skontaktowania się z Opiekunem, Organizator poinformuje służby porządkowe (policję, opiekę społeczną) o pozostawieniu dziecka bez opieki.

13.   Maksymalna liczba Dzieci w Sali zabaw wynosi 120.

14.   Jeżeli na Wyspie Wieloryba przebywa aktualnie maksymalna ilość Uczestników, ze względów bezpieczeństwa animator ma prawo odmówić Opiekunowi wejścia dziecka na salę zabaw.

15.   Właściciel Wyspy Wieloryba oraz pracownicy Placu Zabaw nie zapewniają opieki, ani nadzoru nad dziećmi korzystającymi z Sali Zabaw. Pozostawienie dziecka na terenie obiektu bez opieki odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność opiekuna i/lub rodzica, który zobowiązany jest uzupełnić stosowne oświadczenie, zapisując w nim dane swoje oraz dziecka (pozwalające na identyfikację dziecka). W przypadku odmowy uzupełnienia oświadczenia opiekun lub rodzic zobowiązany jest zostać z dzieckiem na sali zabaw.

16.   Do sali zabaw nie są przyjmowane dzieci, które w opinii personelu nie spełniają warunków przyjęcia, narażając zdrowie i bezpieczeństwo innych dzieci bawiących się na sali zabaw (np. dzieci chore (z infekcjami wirusowymi bądź bakteryjnymi), dzieci z opatrunkami gipsowymi. Obowiązkiem Opiekuna jest poinformowanie personelu sali zabaw o schorzeniach dziecka, mogących mieć wpływ na jego zdrowie (np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.)

17.   Dziecko za zgodą Opiekuna może korzystać ze strefy barowej i tylko w tej strefie zezwolone jest spożywanie posiłków.

18.   Dla wszystkich Dzieci na terenie sali zabaw dostępna jest woda do picia.

19.   Dziecko przyjęte na salę zabaw jest samodzielne.

20.   Animator ma prawo odmówić wstępu dziecka, jeśli z obserwacji uzna, że dziecko – pomimo ukończonego 3 roku życia - jest  niesamodzielne na tyle, by pozostać na sali zabaw z personelem Wyspy Wieloryba. Na salę zabaw dziecko zawsze może wejść razem z Opiekunem.

21.   Dzieci niepełnosprawne są przyjmowane do sali zabaw z Opiekunem bądź uczestniczą same w określonym czasie i dniu zawartym w harmonogramie zajęć, który obejmuje zajęcia specjalne z  opieką sprawowaną przez wyspecjalizowaną kadrę.

22.   Dziecko wchodzące na teren sali zabaw przekazuje Opiekunowi wszelkie wartościowe przedmioty oraz zdejmuje wszystkie przedmioty stanowiące potencjalne zagrożenie (np. kolczyki, wisiorki). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione bądź pozostawione bez opieki.

23.   W sytuacji, kiedy Dziecko nosi okulary i uczestniczy w zabawie, Opiekun świadomy jest, że ponosi odpowiedzialność za zniszczenie bądź zgubienie okularów.

24.   Dziecko odbierane jest z sali zabaw przez osobę, która posiada kartę magnetyczną zsynchronizowaną  z zegarkiem Dziecka (opaską). Przy odbiorze Dziecka osoba z personelu Wyspy Wieloryba sprawdza opaskę z kartą.

25.   W przypadku ewakuacji personel Wyspy Wieloryba zapewnia opiekę, aż do odbioru Dziecka przez uprawnioną osobę.

26.   Każde Dziecko pozostawia buty w szatni razem z odzieżą wierzchnią, plecakiem, torbą, zabawkami itp. Na sali zabaw Dziecko przebywa bez obuwia tj. w skarpetkach, rajstopach itp.

27.   Sala zabaw nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione bądź pozostawione po zabawie.

28.   Urządzenia oraz przedmioty będące w sali zabaw należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.

29.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikające z niewłaściwego korzystania z zabawek i sprzętu znajdującego się w sali zabaw.

30.   W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa na terenie sali zabaw zabrania się:

- wspinania po zewnętrznych ściankach – siatkach zabezpieczających konstrukcje zabawową

- skakania ze zjeżdżalni oraz poruszania się po nich w kierunku przeciwnym do zjeżdżania

- wynoszenia z sali zabaw jakichkolwiek elementów jej wyposażenia

- wchodzenia na obszary, które są wyłączone ze strefy zabaw

- niszczenia konstrukcji, zabawek lub elementów wystroju

- wchodzenia do sali zabaw ze zwierzętami.

31.   W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków na sali zabaw, w których zostanie pokrzywdzone Dziecko bądź Opiekun, należy ten fakt natychmiast po zdarzeniu zgłosić u personelowi Wyspy Wieloryba. Jeśli Dziecko opuści salę zabaw bez zgłoszenia, wówczas uznaję się, że uraz nastąpił poza salą zabaw.

32.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób przebywających na sali zabaw nie przestrzegających Regulaminu lub innych powszechnie przyjętych zasad bezpieczeństwa, a w szczególności nie odpowiada za szkody lub krzywdy będące następstwem niedostosowania zabawy do wieku dziecka i umiejętności dziecka.

33.   Personel Wyspy Wieloryba zastrzega sobie prawo do skrócenia pobytu Dziecka i poinformowaniu Opiekuna w przypadku, w którym dalsza opieka nie jest możliwa (np. wystąpienie objawów chorobowych u Dziecka, agresywne zachowanie).

34.   Opiekun wyraża zgodę na publikację zdjęć, nagrań radiowych i telewizyjnych z udziałem swojego dziecka na stronach internetowych i w środkach masowego przekazu w celach promocyjno-reklamowych Wyspy Wieloryba.

35.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć i godzin otwarcia sali zabaw. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień Regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.

36.   Do oferowanych przez salę zabaw usług zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Regulaminy szczegółowe dotyczące Podwodnych warsztatów i Imprez na wyspie. Regulamin Wyspy Wieloryba się dokumentem nadrzędnie obowiązującym.

37.   Z chwilą kupienia biletu wstępu do sali zabaw Opiekun akceptuje Regulamin.

38.   Za zgubienie karty magnetycznej, bransoletki lub kluczyka do szatni Klient zobowiązany jest zapłacić karę określoną w cenniku. Kara obowiązuje również przy zagubieniu w/w elementów na terenie Wyspy Wieloryba.

39.   Rozliczenie pobytu na sali zabaw możliwe jest tylko po zwróceniu personelowi: karty magnetycznej, bransoletki i kluczyka do szatni. 


Regulamin Podwodnych warsztatów

1.Organizatorem warsztatów jest King Cross Shopping Warsaw Sp. z o.o.

2.Warsztaty prowadzone są w salkach na terenie Wyspy Wieloryba.

3.Aktualny harmonogram warsztatów dostępny jest na stronie internetowej (www.wyspawieloryba.pl)  oraz u personelu Wyspy Wieloryba.

4.Ilość dzieci zależna jest od rodzaju warsztatów. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w grupach, sąmo wysłanie zgłoszenia nie zapewnia miejsca w wybranej grupie.

5.W przypadku dużego zainteresowania danymi warsztatami będzie możliwość otworzenia grupy dodatkowej.

6.W celu zachowania zasad bezpieczeństwa Organizator będzie dzielił Dzieci na mniejsze grupy wg wieku w mniejsze grupy z każdego rodzaju warsztatów.

7.Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, za którą odpowiada Organizator.

8.Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wypełnienie zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej (www.wyspawieloryba.pl) lub osobiste wypełnienie karty zgłoszenia dostępnej u personelu Wyspy Wieloryba oraz uiszczenie opłaty zgodnej z cennikiem warsztatów. Korzystanie z warsztatów może odbywać się wyłącznie po opłaceniu z góry wybranych Usług zgodnie z obowiązującym cennikiem.

9.Organizator podpisuje bezpośrednio z Opiekunem umowę na określone warsztaty.

10.W przypadku odwołania warsztatów przez Organizatora, prowadzący w miarę możliwości zaproponuje inny termin, w celu odpracowania zajęć lub, jeśli okaże się to niemożliwe, proporcjonalnie obniży opłatę w następnym miesiącu.

11.W przypadku rezygnacji z udziału w warsztatach, po dacie wskazanej w ogłoszeniu, Organizator nie zwraca pieniędzy.

12.Nieobecność na warsztatach, niezależnie od przyczyny, nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów uczestnictwa w warsztatach.

13.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani zaginione lub zniszczone mienie Uczestników. Uczestnicy warsztatów proszeni są o pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni, oraz przekazanie rzeczy drogocennych Opiekunowi.

14.Korzystanie w trakcie warsztatów z telefonów komórkowych, kamer i aparatów fotograficznych jest zabronione. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody Organizatora.

15.Zasady nieuregulowane w powyższym Regulaminie zawarte są w Regulaminie Wyspa Wieloryba. Uczestnicząc w warsztatach osoba jest zobowiązana do zapoznania się z wymienionym Regulaminem.

16.Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


Regulamin Urodzin na Wyspie

1.Organizatorem Imprez jest King Cross Shopping Warsaw Sp. z o.o.

2.Rezerwacji wstępnego terminu Imprezy można dokonać osobiście, telefonicznie bądź za pomocą strony internetowej (www.wyspawieloryba.pl).

3.Wyspa Wieloryba dysponuje dwiema salkami:

a)Wyspa Skarbów – dla grupy maksymalnie 15 Uczestników;

b)Wyspa Piratów – dla grupy od 16 do 30 Uczestników.

4.Impreza organizowana jest po wypełnieniu ankiety, w której Klient określa ilość dzieci, ich wiek, a także, wybiera pakiet atrakcji, jakie będą towarzyszyły podczas Imprezy. Istnieje możliwość rozbudowy Usług na życzenie Klienta.

5.Konieczna jest zapłata z góry za wybrany pakiet:

a)gotówką na Wyspie Wieloryba u personelu;

b)przelewem na konto Organizatora.

6.Potwierdzeniem rezerwacji jest dokonanie zapłaty.

7.Termin rezerwacji upływa:

a)po 3 dniach od dnia rezerwacji w przypadku, gdy termin planowanej Imprezy jest dalszy niż tydzień liczony od dnia rezerwacji;

b)po 2 dniach od dnia rezerwacji w przypadku, gdy termin planowanej Imprezy jest krótszy niż tydzień liczony od dnia rezerwacji.

8.Zapłata za pakiet  jest bezzwrotna.

9.Zamówienie dodatkowych atrakcji  ustalane jest indywidualnie z personelem Wyspy Wieloryba.

10.Do wyłącznej dyspozycji Dziecka i jego gości, przez czas trwania Imprezy, jest oddzielna salka.

11.Czas wynajmu salki wynosi maksymalnie 2h.

12.W każdy z oferowanych pakietów wliczone jest dodatkowe 30min. zabaw na terenie Sali zabaw.

13.Organizator zapewnia osobę – animatora, który poprowadzi Imprezę, a także osobę do obsługi salki w zależności od ilości zaproszonych dzieci.

14.Dopłaty za dodatkowych uczestników oraz zamówione atrakcje specjalne regulowane są w dniu Imprezy przed jej rozpoczęciem

15.Organizator nie dopuszcza przynoszenia przez Opiekunów własnego jedzenia i napojów, a także nie zezwala na dostarczenie własnego tortu (w przypadku organizowania Imprezy urodzinowej).

16.Poczęstunek (zgodny z zawartością wybranego pakietu oraz wypełnionej ankiety), który zapewnia Organizator, jest poczęstunkiem dla Dzieci. Na terenie Wyspy Wieloryba nie ma poczęstunku dla Opiekunów Dzieci uczestniczących w Imprezie.

17.Poczęstunek przygotowany dla Dzieci ze względów higienicznych oraz bezpieczeństwa musi być spożywany wyłącznie w salce.

18.W przypadku powiększenia listy gości Opiekun dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

19.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w salce oraz innych powierzchniach Wyspy Wieloryba, poza szatnią.

20.Za gości uważane są dzieci od 3 roku do 13 roku życia. Młodsze dzieci uczestniczą w Imprezie razem z Opiekunem.

21.Zapłata za pakiet  jest jednoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu.

22.Informacje dotyczące pakietów i ich opis urodzin znajdują się na stronie internetowej (www.wyspawieloryba.pl) i u personelu Wyspy Wieloryba. Stanowią one integralną część Regulaminu.

23.Uczestników Imprezy obowiązuje główny Regulamin Wyspa Wieloryba.